Charbonnages de Houthalen

Puits 1 Houthalen Houthalen Puits 2
Houthalen
Puits 1 Tombe puits 1
Puits 1
Puits 2 Tombe puits 2
Puits 2
Houthalen Houthalen Houthalen
Houthalen
Station de pompage Station de pompage Station de pompage
Station de pompage